Modlitby

 

 

                                     MODLITBA MATKY EUGENIE K OTCI

                                          SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM

                                                     Bůh je můj otec

Otče na nebesích, jak sladké je vědět, že Ty jsi můj Otec a já jsem Tvé dítě! Zvlášť když se nebe mé duše zatáhne a můj kříž je těžší, cítím, že musím stále opakovat: Otče, věřím Tvou lásku ke mně!

Ano, věřím, že jsi můj Otec v každém okamžiku mého života a já jsem Tvé dítě!

Věřím, že mně miluješ nekonečnou láskou!

Věřím, že na mně dohlížíš ve dne v noci a že ani vlásek z mé hlavy nespadne bez Tvého svolení!

Věřím, že ve své nekonečné moudrosti víš lépe než já, co je pro mně dobré.

Věřím, že ve své nekonečné síle mně ochráníš od zla!

Věřím, že ve své nekonečné dobrotě uděláš všechno pro ty, kteří tě milují, dokonce i v područí těch, kterým slouží. Líbám Tvoji ruku, která uzdravuje!

Věřím, ale upevňuj mou víru, naději a lásku!

Nauč mně vidět vždy Tvou lásku jako mého průvodce v každé chvíli mého života!

Otče, Ty víš všechno a znáš mně lépe než já sama sebe. Můžeš udělat všechno a miluješ mně!

Otče, protože Ty si přeješ, abychom se vždy obraceli k Tobě, přicházím s důvěrou poprosit Tebe, společně s Ježíšem a Pannou Marií….. ( zde vyslovte své přání ).

Ve spojení s jejich Nejsvětějšími Srdci Ti nabízím všechny své modlitby, oběti a odříkání, všechny své činy a větší svědomitost při svých povinnostech!

Dej mi světlo, milost a sílu Ducha svatého!

Posilni mně v tomto Duchu, abych Ho nikdy neztratil, nezarmoutil Ho a nedovolil Mu ve mně oslábnout!

Můj Otče, žádám Tě o to ve jménu Ježíše, Tvého Syna! A Ty, Ježíši, otevři své srdce a přijmi do něho srdce moje a spolu se srdcem Mariiným ho nabídni našemu božskému Otci! Získej pro mě milost, kterou potřebuji!

Božský Otče, zavolej všechny lidi, ať celý svět chválí Tvou otcovskou dobrotu a Tvou božskou milost!

Buď mým něžným Otcem a chraň mně, ať jsem kdekoli, jako své zřítelnice! Ať jsem vždy hoden být Tvým synem, smiluj se nade mnou!

Božský Otče, sladká naděje našich duší, kéž Tě všichni znají, milují a ctí!

Božský Otče, nekonečné dobro, rozlévající se na všechny lidi, kéž Tě všichni znají, milují a ctí!

Božský Otče, blahodárná roso lidstva, kéž Tě všichni lidé znají, milují a ctí!

 

 

 

ANDĚLE  BOŽÍ

Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj.

Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám.

A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně.

                                             Amen

 

 

 

Pane Bože na nebi, duše má Tě velebí, večer, ráno každý den, Pane Bože Tebe jen.

Mysl moje zalétá, ač ta dálka daleká, tam kde lásky Boží chrám.

Pane Bože tam k Tobě mnohé díky vzdávám, večer  i když ráno vstávám.

Za všechny ty dary Tvé, buď velebeno jméno Tvé.

Také prosbu k Tobě mám, Pane Bože dopřej nám život, zdraví, mír a klid, prosím pěkně, nech nás ještě žít.

                                                                                                                         Amen

 

 

 Desatero sv. Františka z Asissi

1.   Buď člověkem uprostřed tvorů, bratrem mezi bratry.

2.   Jednej se vším stvořeným bytím s láskou a úctou.

3.   Tobě byla svěřena země jako zahrada. Pečuj o ní s moudrostí.

4.   Starej se o člověka, zvíře, bylinu, vodu a vzduch, aby země nezůstala bez nich.

5.   Užívej věci s mírou, protože marnotratnost nemá budoucnost.

6.   Je ti dáno poslání odhalit mystérium pokrmů. Aby se život naplnil životem.

7.   Přetni uzel násilí, abys porozuměl,  jaké jsou zákony existence.

8.   Pamatuj, že svět není jen odrazem  tvé představy, ale nosí v sobě vyobrazení Nejvyššího Boha.

9.   Když porážíš strom, nechej jeden výhonek, aby život pokračoval.

10.  Našlapuj na kameny s úctou, neboť každá věc má svou hodnotu.

 

 

MODLITBA  Františka z Assisi

 

 Milovaný pane, udělej ze mne nástroj svého míru.

Abych vnesl lásku tam, kde vládne nenávist.

Abych vnesl odpuštění mezi ty, kteří zraňují.

Abych přinesl víru těm, kteří jsou zmítáni pochybami.

Abych přinesl naději všem zoufalým.

Abych vnesl světlo tam, kde vládnou temnoty.

Abych přinesl radost všem smutným.

Abych nehledal tolik útěchy, ale abych spíše jiné těšil.

Abych nehledal pochopení, ale jiné chápal.

Abych nechtěl být milován, ale abych miloval.

Vždyť tím, že dávám, dostávám.

Tím, že odpouštím, je mi odpuštěno.

Tím, že umírám, budu zrozen pro věčný život.

                                                                         Amen

 

 

MODLITBA PÁNĚ – Otče náš

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěď se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na Zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.

                                                                           Amen

 

 

MODLITBA za děti

 

 Andělíčku můj strážníčku,

opatruj mi mou dušičku.

Opatruj ji ve dne v noci,

od hříchu a od zlé moci.

Andělíčku strážce můj,

v dobrém, ve zlém při mně stůj.

 

 

 

Další krásné MODLITBY

 Již jsem vstal ze svého lože

díky vzdávám tobě, Bože,

žes mi přispěl svou pomocí,

nade mnou bděl této noci.

Zachovej mne také dále,

stůj dnes při mne naustále.

 

 Anděli Boží, strážce můj,

rač vždycky být ochránce můj.

Mě vždycky veď a opatruj,

ke všemu dobrému mě povzbuzuj,

ctnostem svatým mě vyučuj,

ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.

Tělo svět ďábla přemáhá,

na tvá vnuknutí pozor dává.

A tak s tebou ve spojení,

ať setrvám do skonání,

po smrti jak v nebi věčně,

chválím Boha ustavičně.

 

 

 Ty můj strážný andílku,

chraň tatínka a maminku.

A mne také v každý čas,

jsi můj přítel, rád mě máš.

K tobě já si utíkám,

když radost i smutek mám.

Mě prosím tě napravuj,

celý život opatruj.

 Chraň a hlídej víru mou,

moji duši nevinnou.

Ty jsi se mnou každý den,

Bůh buď za tě veleben.

 

 

 O Bože, celou tuto noc,

chránila mě tvoje moc.

Buď za to ctěn a veleben

a prosím tě i za tento den.

Ty dobrý, svatý Otče můj,

mě v hříchu, smrti opatruj.

Myšlenky, slova, skutky své,

chci obětovat ke cti tvé.

Maria, Máti přemilá,

přimluv se za mě u syna.

Jehož nechť chválí každý hlas,

jak nyní, tak po všechen čas.

 

 

DOPIS OD BOHA

 

 Moje dítě...

....ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím úplně všechno. Vím o tom, když sedíš i když vstaneš. Dobře znám všechny tvé cesty. Stvořil jsem tě k svému obrazu. Ve mě žiješ, pohybuješ se, prostě jsi.... Protože jsi mým potomkem. Znal jsem tě dřív, než jsi byl počat. Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření. Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize. Stanovil jsem přesný den tvého narození, a taky to, kde budeš žít. To podivuhodné stvoření budí bázeň. V lůně tvé matky jsem tě utkal....a přivedl na tento svět v den tvého narození. Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají. Nejsem chladný a hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky. Toužím tě zahrnout svou láskou...jednoduše proto, že jsi mým dítětem a já tvým Otcem. Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec....neboť já jsem dokonalý Otec. Vše dobré, co dostáváš,  ti dávám Já. Jsem Ten, který se o tebe vždy postará  a naplní všechny tvé potřeby. Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje....protože tě miluji nekonečnou láskou. Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné, stejně tak, jako jsou zrnka písku na mořském břehu. S jásáním se z tebe raduji. Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro...protože jsi mým předrahým dítětem. Z celého  srdce a duše tě toužím zaopatřit. Chci ti ukázat mocné a úžasné věci. Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě. Raduj se ve mě a dám ti vše, po čem touží tvé srdce....neboť jsem to Já, kdo v tobě probouzí tyto touhy. Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit. Jsem Ten, kdo tě dokáže nejvíc povzbudit...a jsem taky Otcem, který tě potěšil v každém tvém trápení. Když máš zlomené srdce, jsem ti na blízku. Tak jako pastýř, pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci. Jednoho dne setřu všechny slzy ze tvých  očí....a zbavím tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl na této Zemi. Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně tak  jako svého syna Ježíše. Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě. On je dokonalým vyjádřením mé existence. Přišel, aby dokázal, že Já jsem s tebou, ne proti tobě....a taky ti sdělit, že nepočítám tvé hříchy. Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření. Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě. Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku. Když přijmeš dar – mého syna Ježíše, získáš mě..... a nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky k tobě. Vrať se domů a Já uspořádám tu největší hostinu, jakou kdy nebe vidělo. Vždy jsem byl tvým Otcem, a také jím zůstanu. Moje otázka zní : „ Chceš být mým dítětem?“ Čekám na tebe. S láskou, tvůj Otec, všemohoucí Bůh.

 

 

MODLITBA Dalajlámy

 

 Ať se stanu v každé době, nyní a navždy,

ochráncem těch bez ochrany,

vůdcem pro ty, co ztratili cestu,

lodí pro ty kteří plují přes oceán,

mostem pro ty, kteří přecházejí řeky,

úkrytem pro ty, co jsou v nebezpečí,

svítilnou pro ty, co nemají světlo,

útočištěm pro ty, co nemají kde hlavu složit

a sluhou pro všechny potřebné.

To je smysl života, abychom si pomáhali.

 

 

MODLITBA Matky Terezy

 

Pane, když mám hlad, sešli mi někoho, kdo potřebuje nasytit

Když mám žízeň, sešli mi někoho, kdo potřebuje utišit žízeň

Když je mi zima, sešli mi někoho, kdo potřebuje zahřát

Když jsem smutná, sešli mi někoho, kdo potřebuje potěšit

Když jsem chudá, sešli mi někoho, kdo je chudší než-li já sama

Když nemám čas, sešli mi někoho, kdo potřebuje vyslechnout

Když jsem potupená, sešli mi někoho, koho bych mohla chválit

Když ztrácím odvahu, sešli mi někoho, kdo potřebuje povzbudit

Když cítím nepochopení, sešli mi někoho, kdo potřebuje obejmout

Když se necítím milována, sešli mi někoho, kdo potřebuje lásku

 

 

MODLITBA Matky Terezy

 

 Bože, Otče všech lidí, ty žádáš, abychom nesli lásku tam, kde chudí

jsou  ponižováni, radost tam, kam nedošla tvá zvěst, smíření tam,

kde jsou lidé rozdílní. Pomoz nám smířit otce se synem, matku s dcerou,

manžela s manželkou, věřícího s tím, kdo nemůže uvěřit, a také křesťany,

kteří se nemilují. Ty nám otevíráš  cestu ke smíření, pomáháš k tomu,

aby církev, zraněné tělo Kristovo, byla kvasem společenství pro chudé

této země i pro celou lidskou rodinu.

 

 

Modlitba Susan Greggové

 

„Nechť je můj záměr jasný, čistý a plný lásky.

Nechť vždy nechám své světlo zářit jasně, aby ho všichni viděli.

Nechť jsem požehnáním pro každého, koho potkám a nechť je každý, koho potkám požehnáním pro mě.

Nechť se všechny nelaskavé myšlenky a činy spojí s láskou a světlem, kterými skutečně jsou a jsou napraveny.

Nechť vítám každý den s úsměvem a mé srdce je naplněno vděčností za dar přítomného okamžiku.

Nechť vždy kráčím provázena láskou, světlem a smíchem.

                                                                                                     A tak se staň!“

 

 

Modlitba anděla odpuštění

 

Dnes je den odpuštění.

Dnes je den vysvobození.

Přijímám zplnomocnění štěstí na Zemi.

Jsem Boží štěstí na Zemi tím ,že odpouštím sobě i všem bytostem.

Jsem zrozený ve světle ,svobodný od minulosti.

Jsem pravda neviny, jsem spása.

Dokonalost je blízko.

Bůh mě seslal na Zemi, abych byl šťastný.

Já Jsem odpuštění v Bohu.

Blaženost přichází hned po odpuštění.

Amen